Unit 11 Lớp 12

Hướng dẫn giải bài xích tập tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Reading trang 118, 119, 120, 121 ngắn gọn, cụ thể giúp học sinh dễ dãi soạn giờ Anh 12.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 12


Tiếng Anh 12 Unit 11: Reading trang 118, 119, 120, 121

Before you read (trang 118 tiếng Anh lớp 12)

Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm bài toán theo cặp. Hỏi nhau những thắc mắc sau.)

1. Vì you often read books?

2. What kind of books bởi you enjoy reading most/least?

3. How do you read books?

Gợi ý:

1. Yes. I do.

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

3. I often read my favourite books in my không lấy phí time; but when I, by chance, get an interesting book I find time khổng lồ read it. In reading books, I generally scan its nội dung first lo see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time lớn read it, a few pages a time.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta có thường xuyên đọc sách không?

- Có.

2. Một số loại sách nào mình muốn đọc nhất / đọc ít nhất?

- Tôi ham mê đọc sách về khoa học nhất, tuy nhiên tôi đọc tiểu thuyết ít nhất.

3. độc giả sách như thế nào?

- Tôi hay đọc đông đảo cuốn sách yêu thích trong thời hạn rảnh rỗi; tuy thế khi tình cờ nhận được một cuốn sách thú vị, tôi sẽ cố gắng dành thời gian để gọi nó. Trong việc đọc sách, tôi thường xem qua câu chữ của nó trước tiên giúp xem nếu có bất kỳ ý tưởng thú vị. Sau đó, nếu như tôi có khá nhiều thời gian hơn, tôi đọc lời nói đầu. Sau đó tôi tìm thời gian để hiểu vài trang một lần.

While you read (trang 119-120 tiếng Anh lớp 12)

Read the text and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn với làm các bài tập theo sau.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are khổng lồ be tasted, others to be swallowed, and some few to lớn be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible lớn read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book và read a few pages before going to lớn sleep. It is enough khổng lồ dip into it & read bits here & there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time lớn enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it down.” But not all stories belong to this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly và carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want khổng lồ “chew & digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, check that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read & understand.

Some people think that as more và more people have a television in their homes, fewer và fewer people will buy books to lớn read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture và action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before. Books are still a cheap way lớn get information & entertainment, & you can keep a book forever và read it many times. Books in the home are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Hướng dẫn dịch:

Về chủ thể đọc sách, Francis Bacon, fan sống khoảng tầm cùng thời cùng với Shakespeare viết hầu như lời này, "Một số sách để đọc thử, một trong những khác dể đọc ngấu nghiến, cùng ít sách đề xay ngẫm với để đọc cùng suy nghĩ." Lời khuyên tuyệt ho này cho thấy cách đọc những một số loại sách không giống nhau với phương pháp nhau. Chẳng hạn, chúng ta có thể nhặt được một cuốn sách về du ngoạn và đọc nó vài ba trang trước lúc ngủ. Đọc qua loa chỗ này một ít địa điểm kia một không nhiều là đủ. Cầm lại đấy là “đọc thử".

Một vài mẩu chuyện dành nhằm đọc ngấu nghiến. Hãy tường tượng bạn tìm được một mẩu truyện hay với điều gì tức thì cả đặc biệt quan trọng hơn thời hạn dể thường xuyên thức nó. Bạn chắc hẳn rằng đang đi nghỉ hè hoặc trên một cuộc hành trình dài dài bởi xe lửa. Nếu đó là quyển sách hay, bạn có thể nói, “Nó hay quá tôi ko thể vứt nó xuống được." Nhưng nếu như không phải tất cả câu chuyện nằm trong về loại này. Đôi khi đầy đủ nhà phê bình diễn đạt sách như "khó nhằm xuống”, giỏi "không thể đọc lần tiếp nữa (khó núm lên lại)”.

Nhiều sách khác được đọc chậm trễ vã cẩn thận. Nếu như một quyển sách nói tới chủ đề mình muốn thú, bạn sẽ muôn ép ngẫm và quan tâm đến về nó. Điều đó không có nghĩa gọi quá chậm. Khi bạn cầm một quyển sách lần thứ nhất tiên, hãy coi nó không thực sự khó. Đừng ban đầu một quyển sách trừ phi chúng ta có thể nhận thấy xuất phát điểm từ một ít trang đầu tiên đó là quyển bạn có thể đọc cùng hiểu dễ dàng.

Một số bạn nghĩ rằng vì ngày càng có nhiều người dân có tivi sinh sống gia đình, ngày càng ít người mua sách đọc. Nguyên nhân khi truyền hình có thể mang lại cho bạn tất cả thông tin và những câu chuyện với color sắc, hình với hành động. Cơ mà thật sự tivi không giết thịt được bài toán đọc sách. Thời nay nhiều sách cho mỗi loại được bán hơn trước. Sách vẫn còn là một phương tiện đi lại rẻ tiền để tích lũy thông tin với giải trí, và chúng ta cũng có thể giữ một quyển sách mãi mãi với đọc nó những lần. Sách ở gia đình là nguồn kỹ năng và kiến thức và niềm vui tuyệt vời.

Task 1. The following words và phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them. (Những từ và cụm từ tiếp sau đây xuất hiện ở phần văn. Search từ tiếng Việt tương đương cho mỗi từ.)

Đáp án:

1. Swallow - phát âm ngấu nghiến

2. Dip into - đọc qua loa

3. Taste – gọi thử

4. “hard-to-pick-up again" - quan yếu đọc lần nữa

5. Digest - tiêu hóa (đọc với suy nghĩ)

6. Chew - nhai (nghiền ngẫm)

7. “ hard-to-put-down" - ko thể vứt xuống

Task 2. Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick () the appropriate box. (Làm việc từng đôi. Ra quyết định những lời nói là đúng (T) tuyệt sai (F) hoặc ko được kể đến (NM) ở bài đọc.Ghi vệt () khung thích hợp.)

1. You can"t read different types of books in the same way.

2. When you "taste" a book you read it carefully from the beginning lớn the end.

3. Many people only have time to read when they are travelling.

4. Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

5. Television has replaced books altogether.

Đáp án:

1. NM

2. F

3. NM

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta không thể đọc các loại sách khác nhau theo và một cách.

2. Khi chúng ta “nếm thử” một cuốn sách, bạn đọc nó cẩn trọng từ đầu cho cuối.

3. Không ít người chỉ có thời gian để phát âm khi họ sẽ đi du lịch.

Xem thêm: Trang Phục Di Sản Lol 2018 Mới Nhất, Trang Phục Tướng

4. Rất nhiều cuốn sách có câu chuyện hay thường được biểu đạt là "khó để ra".

5. Ti vi đã thay thế trọn vẹn sách.

Task 3. Answer the questions according to lớn the information in the passage. (Trả lời thắc mắc dựa theo thông tin trong đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

2. When might you "swallow" a book?

3. What should you vì chưng before starting lớn read a book carefully và slowly?

4. What are the advantages of television over books?

5. What are the advantages of books over television?

Đáp án:

1. There are three.

2. When you find a good story & have time to lớn enjoy it.

3. Read a few pages to lớn see if it"s the one you can read và understand it easily.

4. Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures and actions.

5. Books are still a cheap way to get information và entertainment. & moreover you can keep a book forever and read it at any time and again & again.

Hướng dẫn dịch:

1. Có bao nhiêu biện pháp đọc?

- gồm ba.

2. Lúc nào chúng ta cũng có thể "nuốt" một cuốn sách?

- khi bạn tìm thấy một mẩu truyện hay cùng có thời hạn để thưởng thức nó.

3. Các bạn nên làm những gì trước khi bước đầu đọc một cuốn sách một cách cẩn trọng và đủng đỉnh rãi?

- Đọc một vài trang giúp xem đó liệu có phải là trang bạn cũng có thể đọc với hiểu dễ dàng không.

4. Ưu điểm của truyền hình so với sách báo là gì?

- Ti vi có thể mang đến cho chính mình thông tin và mẩu truyện bằng color sắc, hình ảnh và hành động.

5. Ưu điểm của sách so với truyền hình là gì?

- Sách vẫn là 1 trong cách tốt tiền để đưa thông tin cùng giải trí. Và không dừng lại ở đó nữa, bạn cũng có thể giữ một cuốn sách mãi mãi với đọc nó bất kể lúc nào và các lần.

After you read (trang 121 tiếng Anh lớp 12)

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle. Here are some clues... (Làm việc theo cặp hoặc nhóm. Search tên của các loại sách vào hình. Những từ hoàn toàn có thể theo sản phẩm ngang, đi xuống, đi lên, lui, hay con đường chéo. Tiếp sau đây một vài gợi ý.)

Đáp án:

a. Thriller

b. Romance

c. Novel

d. Science

e. Craft

f. Fiction

g. Comic

h. Biography

Hướng dẫn dịch:

a. Nếu bạn muốn sách cùng với một mẩu chuyện thú vị nhất là về tù túng hoặc gián điệp, gọi một cuốn kinh dị

b. Nếu mình muốn đọc những câu chuyện về tình yêu, một quyển sách lãng mạn rất phù hợp với bạn.

c. Một quyển đái thuyết là 1 trong câu chuyện dài đủ nhằm lắp đầy một cuốn sách hoàn chỉnh, trong các số đó các nhân vật cùng sự kiện thường xuyên tưởng tượng.

d. Sách khoa học giả tưởng là 1 loại sách dựa vào những mày mò khoa học tưởng tượng về tương lai.

e. Nếu bạn có nhu cầu học làm nạm nào để đan hoặc thao tác làm việc với gỗ, bạn nên mua một quyển sách thủ công.

f. Sách giả tưởng kể mẩu chuyện từ trí tưởng tượng của tác giả.

g. Một quyển chuyện tranh kể mẩu truyện qua hình ảnh.

h. Một cuốn đái sử nói về cuộc đời của một bạn do bạn khác viết.

Unit 11: Speaking (trang 122): Work in pairs. Complete the following conversation & practise reading it...

Unit 11: Listening (trang 123, 124): Work in pairs. Your partner has just read an interesting book...

Unit 11: Writing (trang 124, 125): Below are questions you have khổng lồ answer when writing a report on a book, but they are jumbled...

Unit 11: Language focus (trang 126, 127): Listen và practise reading, the following sentences, paying attention to lớn the stressed syllables...

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |