Write

Unit 6. The Environment - Môi trường

6. WRITE (Trả lời thắc mắc trang 52-53 SGK tiếng anh 9)

A complaint letter has five sections

Situation states the reason for writing

Complication mentions the problem

Resolution makes a suggestion

Action talks about future action

Politeness ends the letter politely

Dịch bài:

Một lá thư than vãn có 5 phần

Tình huống gửi ra nguyên nhân viết

Vấn đề đề cập mang lại vấn đề

Giải pháp giới thiệu đề nghị

Hành động nói về hành động tương lai

Sự định kỳ thiệp hoàn thành lá thư một cách lịch sự

a) Mr. Shat wrote a complaint letter khổng lồ the director of L&P Company in Ho chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. Or P.

Bạn đang xem: Write

/ (Ông Nhật đang viết một lá thư kêu than tới giám đốc của chúng ta L&D ở tp Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không nên theo đơn nhất tự của nó. Gán nhãn những chữ mẫu S, C, R, A, hoặc P tương thích vào đầu của từng phần.)

*

Lời giải:


26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

L&P Transport Company

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

(S) I am writing khổng lồ you about the short stop of your trucks around my house on their way khổng lồ the north.

(A) I look forward to lớn hearing from you và seeing good response from your company.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash và a few minutes later there is smell & flies.

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Hướng dẫn dịch:

76 đường Trần Phú, Hà Nội

Ngày 9 mon 10 năm 2003

Giám đốc

Công ty vận tải L&P

431 con đường Lê Lợi

Thưa ông/ bà,

Tôi muốn đề nghị rằng công ty của ông/ bà buộc phải bảo những tài xế dọn sạch sẽ rác xung quanh đất trước khi rời đi.

Tôi viết thư này mang lại ông/ bà về chuyến tạm ngưng chân của những xe tải quanh nhà tôi trê tuyến phố đi về phía bắc.

Tôi mong đợi nghe và thấy phản nghịch hồi giỏi từ công ty ông/ bà.

Khi xe cộ tải của khách hàng ông/ bà tất cả chuyến tạm dừng chân trong thời hạn ngắn, các tài xế đã để lại các rác trên mặt đất sau bữa ăn nhẹ. Lúc xe tải rời khỏi nơi này, mặt đất đầy rác cùng vài phút kế tiếp có mùi cùng ruồi.

Trân trọng,

Trần Vũ Nhật

b) These days, many people begin khổng lồ catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died & floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, and even birds also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way.

Now, write a letter to the head of the local authorities khổng lồ complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with:

 (Những ngày này, không hề ít người bắt đầu đánh bắt cá vào hồ đằng sau nhà bạn. Điều có tác dụng bạn lo lắng nhất là họ sử dụng điện để tấn công cá. Không hề ít cá nhỏ đã chết và nổi lên phương diện nước. Các động vật khác như là ếch, cóc, và trong cả chim cũng chết bởi bị năng lượng điện giật. Chúng ta nghĩ rằng tổ chức chính quyền địa phương đề nghị cấm với phạt nặng bất kỳ ai dùng cách đó để bắt cá.)

(Bây giờ, các bạn hãy viết một lá thư gửi cho người đứng đầu cơ quan ban ngành địa phương để kêu than về cách đánh bắt cá trong hồ nước sau nhà bạn. Bạn hãy theo mẫu S C R A P. Bắt đầu với:)

Lời giải:

Dear Mr. President,

I am writing to lớn you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

These days, there have been a lot of people coming here lớn catch the fish. The problem is that they use electricity khổng lồ catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shock waves as well.

Xem thêm: Top 10 Sách Hay Về Tư Duy Logic Kinh Điển Không Thể Bỏ Qua, Top 21 Cuốn Sách Tư Duy Logic Hay Nhất 2022

I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going khổng lồ exist in the near future.

I look forward to lớn seeing your resolution lớn this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Minh Phuong

Chú ý: Phần được gạch ốp chân học sinh có thể đổi khác phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Hướng dẫn dịch:

Thưa ngài nhà tịch,

Tôi viết thư đến ông về vấn đề đánh bắt cá ở cái ao sau công ty tôi.

Gần đây, có rất nhiều người cho đây để bắt cá. Vụ việc là họ cần sử dụng điện để bắt cá. Tôi nghĩ trường hợp cứ rứa này sẽ tương đối nguy hiểm. Hiện thời nếu ông mang đến đây ông đang thấy các cá, mập hoặc nhỏ, nổi cùng bề mặt ao. Không những cá mà phần nhiều động vật khác ví như ếch, nhái, và chim nhỏ cũng chết bởi vì điện giật.

Tôi mong đợi được thấy phương án của ông về sự việc nghiêm trọng này.

Trân trọng,

Nguyễn Minh Phương

Gợi ý:

Dear Mr. President,

I am writing to lớn you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

Since the lake is mở cửa for không tính phí and there is no security guard, there have been a lot of people coming here to lớn catch the fish. The problem is that they use electricity and bomb lớn catch fish. Some people even drop toxic chemicals into the water to kill the fish lớn catch them easier. In that way, I think, is very dangerous & poisonous. There are hundreds of people coming here everyday, you will see a lot of fish are dead and floating on the surface of the lake. Not only fish is killed, even some other animals such as frogs, toads, và small birds are killed by electric shock waves, explosion và toxic chemicals as well

I hope that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am worried that all of the fish in the lake are not going lớn exist in the near future.

I look forward khổng lồ seeing your resolution lớn this important & emergency matter.

Regards,

Nguyen Trung Hieu

 

Hướng dẫn dịch:

Thưa ngài công ty tịch,

Tôi viết thư cho ông về vụ việc đánh bắt cá ở mẫu ao sau nhà tôi.

Từ khi hồ được open miễn tầm giá và ko có đảm bảo có đa số người đến phía trên để bắt cá. Sự việc là họ sử dụng điện và bom để bắt cá. Một vài người còn bỏ hóa chất ô nhiễm vào nước để giết cá với bắt bọn chúng một cách thuận lợi hơn. Tôi nghĩ nếu cứ gắng này đang rất nguy hiểm và độc hại. Có hàng ngàn người cho đây từng ngày, ông vẫn thấy những cá đã chết và đã nổi cùng bề mặt ao. Không chỉ là cá mà đa số động vật khác như ếch, nhái, và chim nhỏ cũng chết bởi vì điện giật, bom nổ và hóa chất rất độc hại. Tôi mong muốn rằng ông vẫn cấm mọi người đến đây đánh bắt cá. Nếu không tôi thấp thỏm rằng toàn bộ cá sẽ không còn tồn tại trong tương lai.

Tôi mong đợi được thấy chiến thuật của ông về vụ việc nghiêm trọng và cấp bách này.

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |