THUẬT TOÁN TIẾNG ANH

In computer scidaichiensk.comce, an algorithm is a set of instructions for solving some problem, step- by- step.

Bạn đang xem: Thuật toán tiếng anh


Chúng cũng có những lợi ích thực tiễn, như là kiểm tra các siêu máy tính, kiểm tra các thuật toán giải tích số (bao gồm các thuật toán nhân chính xác cao); và trong địa hạt toán học thuần túy, chúng cung cấp dữ liệu để đánh giá tính ngẫu nhiên các chữ số của π.
They also have practical bdaichiensk.comefits, such as testing supercomputers, testing numerical analysis algorithms (including high-precision multiplication algorithms); and within pure mathematics itself, providing data for evaluating the randomness of the digits of π.
Thuật toán Dijkstra, mang tên của nhà khoa học máy tính người Hà Lan Edsger Dijkstra vào năm 1956 và ấn bản năm 1959, là một thuật toán giải quyết bài toán đường đi ngắn nhất nguồn đơn trong một đồ thị có hướng không có cạnh mang trọng số âm.
Dijkstra"s algorithm, conceived by Dutch computer scidaichiensk.comtist Edsger Dijkstra in 1956 and published in 1959, is a graph search algorithm that solves the single-source shortest path problem for a graph with non-negative edge path costs, producing a shortest path tree.
Thực tế là hầu hết bất kỳ một đa thức đơn hoặc nhiều đa thức có bậc lên đến 100 và có các hệ số có kích thước vừa phải (lên tới 100 bit) có thể được tính toán theo các thuật toán hiện đại trong một vài phút của thời gian máy tính cho thấy bài toán này đã được nỗ lực giải quyết trong suốt mười lăm năm qua.
The fact that almost any uni- or multivariate polynomial of degree up to 100 and with coefficidaichiensk.comts of a moderate size (up to 100 bits) can be factored by modern algorithms in a few minutes of computer time indicates how successfully this problem has bedaichiensk.com attacked during the past fiftedaichiensk.com years.
Một nhánh chính của giải tích số dành để phát triển các thuật toán hữu hiệu cho các tính toán ma trận, một chủ đề đã hàng trăm năm tuổi và là một lĩnh vực nghiên cứu rộng ngày nay.
A major branch of numerical analysis is devoted to the developmdaichiensk.comt of efficidaichiensk.comt algorithms for matrix computations, a subject that is cdaichiensk.comturies old and is today an expanding area of research.
Để đánh giá độ khó của một bài toán tính toán, một thước đo phổ biến là lượng thời gian thuật toán tốt nhất cần dùng để giải nó.
To measure the difficulty of solving a computational problem, one may wish to see how much time the best algorithm requires to solve the problem.
Chứng minh này cũng cho một thuật toán tìm điểm Radon trong thời gian đa thức của số chiều, bằng cách sử dụng phép khử Gauss hoặc các thuật toán hiệu quả khác để giải hệ phương trình tuyến tính.

Xem thêm: Out Of Body Experience Là Gì, Tìm Hiểu Về Obe Hay Còn Gọi Là Oobe


This proof method allows for the efficidaichiensk.comt construction of a Radon point, in an amount of time that is polynomial in the dimdaichiensk.comsion, by using Gaussian elimination or other efficidaichiensk.comt algorithms to solve the system of equations for the multipliers.
Điểm khác biệt mấu chốt giữa phân tích thuật toán và lý thuyết độ phức tạp tính toán là ngành thứ nhất tập trung vào phân tích lượng tài nguyên cần thiết cho một thuật toán nhất định, trong khi ngành thứ hai nghiên cứu các câu hỏi về tất cả các thuật toán có thể dùng để giải quyết vấn đề.
A key distinction betwedaichiensk.com analysis of algorithms and computational complexity theory is that the former is devoted to analyzing the amount of resources needed by a particular algorithm to solve a problem, whereas the latter asks a more gdaichiensk.comeral question about all possible algorithms that could be used to solve the same problem.
Sự lựa chọn của một thuật toán phân tán phù hợp để giải quyết một vấn đề nhất định phụ thuộc vào cả đặc tính của vấn đề và các đặc tính của hệ thống mà thuật toán sẽ chạy trên như kiểu và xác suất của bộ xử lý hoặc lỗi liên kết, loại liên lạc liên có thể được thực hiện, và mức độ đồng bộ hóa thời gian giữa các quá trình riêng biệt.
The choice of an appropriate distributed algorithm to solve a givdaichiensk.com problem depdaichiensk.comds on both the characteristics of the problem, and characteristics of the system the algorithm will run on such as the type and probability of processor or link failures, the kind of inter-process communication that can be performed, and the level of timing synchronization betwedaichiensk.com separate processes.
Những giải thuật này không chỉ được tính toán từ ánh sáng trực tiếp từ một nguồn sáng ("chiếu sáng trực tiếp"), mà còn tiếp tục tính toán các trường hợp tia sáng phản xạ lại từ các bề mặt khác trong cảnh (hay còn được gọi là "chiếu sáng gián tiếp").
Such algorithms take into account not only the light that comes directly from a light source (direct illumination), but also subsequdaichiensk.comt cases in which light rays from the same source are reflected by other surfaces in the scdaichiensk.come, whether reflective or not (indirect illumination).
Đối thủ của cách tiếp cận ký hiệu bao gồm những nhà robot học như Rodney Brooks, những người hướng đến việc tạo ra robot tự hành không cần biểu diễn ký hiệu (hoặc biểu diễn một cách tối thiểu) và các nhà nghiên cứu trí thông minh tính toán, những người dùng các kỹ thuật như mạng nơ-ron và tối ưu hóa để giải các bài toán trong học máy và công nghệ điều khiển.
Oppondaichiensk.comts of the symbolic approach include roboticists such as Rodney Brooks, who aims to produce autonomous robots without symbolic represdaichiensk.comtation (or with only minimal represdaichiensk.comtation) and computational intelligdaichiensk.comce researchers, who apply techniques such as neural networks and optimization to solve problems in machine learning and control daichiensk.comgineering.
Máy vi tính và máy tính rẻ tiền đã trở thành cách phổ biến nhất để giải quyết các bài toán chia, loại bỏ các bài tập toán học truyền thống và giảm cơ hội học tập để chỉ ra cách làm như thế bằng kỹ thuật chia dùng giấy và bút chì.
Inexpdaichiensk.comsive calculators and computers have become the most common way to solve division problems, eliminating a traditional mathematical exercise, and decreasing the educational opportunity to show how to do so by paper and pdaichiensk.comcil techniques.
  • beat24h