Ngon là gì

① loại chốt cửa, có nghĩa là cái cựa gà khi khép nhị cánh rồi kéo lại cho ô cửa chặt lại.② Một âm là khốn. Ðều, xắp cho bởi đều.③ Lại một âm là ngôn. Thương hiệu cây.

Bạn đang xem: Ngon là gì1. (Động) Nói, tự mình nói ra hotline là “ngôn” 言. Đáp tốt thuật ra điện thoại tư vấn là “ngữ” 語. ◎Như: “ngôn vô tận ý” 言不盡意 nói không hết ý.2. (Động) Bàn bạc, đàm luận. ◇Luận Ngữ 論語: “Tứ dã, thủy khả dữ ngôn thi dĩ hĩ” 賜也, 始可與言詩已矣 (Thuật nhi 述而) Như anh Tứ vậy, mới gồm thề cùng đàm đạo về kinh Thi.3. (Động) Kể, trần thuật. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Tự ngôn bổn thị kinh thành nữ, Gia trên Hà mô lăng hạ trụ” 自言本是京城女, 家在蝦蟆陵下住 (Tì bà hành 琵琶行) đề cập rằng tôi vốn là đàn bà ở tởm thành, nhà tại dưới hễ Hà Mô.4. (Động) Báo đến biết. ◇Sử Kí 史記: “Lịch Sanh sảnh mục án kiếm sất sứ đưa viết: Tẩu! Phục nhập ngôn Bái Công” 酈生瞋目案劍叱使者曰: 走!復入言沛公 (Lịch sinh Lục trả truyện 酈生陸賈傳) định kỳ Sinh trợn mắt, nuốm chặt gươm mắng sứ giả: cun cút đi! Rồi trở vào báo mang lại Bái Công biết.5. (Động) Tra hỏi.6. (Danh) Câu văn, lời. ◎Như: “nhất ngôn” 一言 một câu. ◇Luận Ngữ 論語: “Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết "tư vô tà"” 詩三百, 一言以蔽之, 曰思無邪 (Vi chánh 為政) ghê Thi có bố trăm thiên, một lời đủ bao hàm tất cả, là "tư tưởng thuần chính".7. (Danh) Chữ. ◎Như: “ngũ ngôn thi” 五言詩 thơ năm chữ, “thất ngôn thi” 七言詩 thơ bảy chữ. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Cống vấn viết: Hữu tuyệt nhất ngôn nhi khả dĩ bình thường thân hành chi giả hồ? Tử viết: Kì thiết bị hồ! Kỉ sở bất dục, đồ dùng thi ư nhân” 子貢問曰: 有一言而可以終身行之者乎? 子曰: 其恕乎! 己所不欲, 勿施於人 (Vệ Linh Công 衛靈公) Ông Tử Cống hỏi rằng: có một chữ làm sao mà có thể trọn đời mình tuân theo chăng? Đức Khổng Tử đáp: chắc rằng là chữ “thứ” chăng? cái gì mà mình không thích thì đừng làm cho những người khác.8. (Danh) học thuyết. ◇Mạnh Tử 孟子: “Dương Chu, mặc Địch bỏ ra ngôn doanh thiên hạ” 楊朱, 墨翟之言盈天下 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) đạo giáo của Dương Chu, mang Địch phủ khắp thiên hạ.9. (Trợ) Tôi, cần sử dụng làm tiếng phát lời. ◎Như: “ngôn cáo sư thị” 言告師氏 (tôi) bảo với thầy. § Ghi chú: Chữ “ngôn” 言 đặt ở đầu câu vào Thi Kinh siêu nhiều, sách Nhĩ Nhã phân tích và lý giải với nghĩa “ngã” 我 "tôi", nhưng mà Vương Dẫn chi cho rằng ý nghĩa sâu sắc nhiều địa điểm không ổn, đề xuất không theo.10. Một âm là “ngân”. (Tính) “Ngân ngân” 言言 kính cẩn hòa nhã. ◇Lễ Kí 禮記: “Quân tử chi ẩm tửu dã, thụ nhất tước nhi dung nhan tiển như dã, nhị tước nhi ngôn ngôn tư!” 君子之飲酒也, 受一爵而色洒如也, 二爵而言言斯 (Ngọc tảo 玉藻) Bậc quân tử uống rượu, nhận chén một bát mà nghiêm túc như thế, hai chén mà hòa nhã cung kính thay! § Ghi chú: cũng như “ngân ngân” 誾誾.
① Nói, tự mình nói ra điện thoại tư vấn là ngôn 言. Ðáp giỏi thuật ra hotline là ngữ 語.② Một câu văn cũng điện thoại tư vấn là nhất ngôn 一言. Như tuyệt nhất ngôn dĩ tế chi viết tứ vô tà 一言以蔽之曰思無邪 một câu nắm tắt hết nghĩa là không nghĩ là xằng.③ Một chữ cũng điện thoại tư vấn là ngôn. Như ngũ ngôn thi 五言詩 thơ năm chữ, thất ngôn thi 七言詩 thơ bảy chữ, v.v.④ Mệnh lệnh.⑤ Bàn bạc.⑥ Tôi, sử dụng làm tiếng vạc thanh. Như ngôn cáo sư thị 言告師氏 tôi bảo với thầy.⑦ Một âm là ngân. Ngân ngân 言言 cao ngất, đồ dùng sộ.

Xem thêm: Ngành Công Nghiệp Idc Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Intangible Drilling Costs (Idc) Là Gì


① Lời, ngôn (ngữ): 發言 phạt ngôn; 她會說三種語言 Cô ấy biết nói cha ngôn ngữ; 引言 Lời dẫn; ② Nói: 知無不言 biết được những gì nói hết; ③ Ngôn, chữ: 五言詩 Thơ ngũ ngôn, thơ năm chữ; 全書約五十萬言 Toàn sách gồm độ năm trăm ngàn chữ; ④ (văn) Bàn bạc; ⑤ (văn) Trợ từ đầu câu (phát ngữ từ, không dịch): 言告師氏 Thưa với bà thầy (Thi Kinh); ⑥ (Họ) Ngôn.
Lời nói — Nói — Một âu văn — Một chữ. Td: Thất ngôn ( bảy chữ ) — tên một cỗ chữ Trung Hoa, tức bộ Ngôn.

ác ngôn 惡言 • bỉ ngôn 鄙言 • biện ngôn 弁言 • giải pháp ngôn 格言 • cam ngôn 甘言 • cụ ngôn 禽言 • cẩu ngôn 苟言 • chánh ngôn 正言 • châm ngôn 箴言 • châm ngôn 針言 • chân ngôn 真言 • chân ngôn tông 真言宗 • hóa học ngôn 質言 • chí ngôn 至言 • chuế ngôn 贅言 • cổ ngôn 瞽言 • cuồng ngôn 狂言 • danh ngôn 名言 • dao ngôn 謠言 • dẫn ngôn 引言 • di ngôn 遺言 • du ngôn 游言 • dung ngôn 庸言 • dự ngôn 豫言 • dương ngôn 揚言 • nhiều ngôn 多言 • đại ngôn 大言 • đản ngôn 誕言 • đạt ngôn 達言 • đoạn ngôn 断言 • đoạn ngôn 斷言 • hí ngôn 戲言 • hoa ngôn 花言 • hoa ngôn 華言 • hư ngôn 虛言 • khổ ngôn 苦言 • không ngôn 空言 • kim ngôn 金言 • lập ngôn 立言 • lệ ngôn 例言 • lộng ngôn 亂言 • luận ngôn 論言 • lư ngôn 臚言 • lưu ngôn 流言 • mạn ngôn 漫言 • minh ngôn 明言 • ngạn ngôn 諺言 • ngoa ngôn 訛言 • ngôn ẩn thi tập 言隱詩集 • ngôn hành 言行 • ngôn luận 言論 • ngôn ngữ 言語 • ngôn ngữ 言詞 • ngũ ngôn 五言 • ngụ ngôn 寓言 • nguỵ ngôn 偽言 • nhã ngôn 雅言 • tuyệt nhất ngôn 一言 • nhĩ ngôn 邇言 • ân oán ngôn 怨言 • phao đồn ngôn 拋言 • pháp ngôn 法言 • phát ngôn 發言 • phát ngôn nhân 發言人 • phẫn ngôn 憤言 • phỉ ngôn 誹言 • phóng ngôn 放言 • phù ngôn 浮言 • phương ngôn 方言 • quả ngôn 寡言 • tai ác ngôn 怪言 • quát tháo ngôn 括言 • quần ngôn 羣言 • sàm ngôn 儳言 • sàm ngôn 讒言 • sảng ngôn 爽言 • gần kề ngôn 察言 • sấm ngôn 讖言 • sô ngôn 芻言 • mức độ ngôn 飾言 • chế tạo dao ngôn 造謠言 • tạo nên ngôn 造言 • tận ngôn 盡言 • thác ngôn 託言 • thận ngôn 慎言 • thất ngôn 七言 • thỉ ngôn 矢言 • thông ngôn 通言 • chi phí ngôn 前言 • trách ngôn 責言 • trình thức ngữ ngôn 程式語言 • trình thức ngữ ngôn 程式语言 • trung ngôn 忠言 • trực ngôn 直言 • tuyên ngôn 宣言 • tự ngôn 序言 • tự ngôn 緖言 • mong ngôn 約言 • vạn ngôn thư 萬言書 • vệ ngôn 躗言 • vi ngôn 微言 • vi ngôn 違言 • võng ngôn 誷言 • vu ngôn 誣言 • xảo ngôn 巧言 • xúc ngôn 觸言 • xương ngôn 昌言 • ý tại ngôn ngoại 意在言外 • yêu ngôn 妖言 • yếu hèn ngôn 要言 • yêu thương ngôn 訞言
• Cảm ngộ kỳ 17 - 感遇其十七 (Trần Tử Ngang)• Cổ kiếm thiên - 古劍篇 (Quách Chấn)• Cung chiêm Khải Vận đánh tác ca - 恭瞻啟運山作歌 (Ái Tân Giác La Hoằng Lịch)• Đệ tứ cảnh - Thư uyển xuân quang đãng - 第四景-舒苑春光 (Thiệu Trị hoàng đế)• Đồng cung 2 - 彤弓 2 (Khổng Tử)• Lan Đình tập trường đoản cú - 蘭亭集序 (Vương Hy Chi)• khuyến mãi ngay Võ công - 贈武公 (Hồ Chí Minh)• Thảo trằn Tự Khánh chiếu - 討陳嗣慶詔 (Lý Huệ Tông)• Vãn tư đồ công - 輓司徒公 (Nguyễn Ức)• Yến tô đình - Bắc hành kiến hạnh hoa - 宴山亭-北行見杏花 (Triệu Cát)
link tải 567 live app | tải app qqlive apk | ghế massage atochi