Khu Phố 3

"id":2155645,"unique":2155645,"tag_name":"div","type":95,"type_config":"is_used_thumb":false,"is_used_pagi":false,"is_used_nav":true,"is_used_nav_thumb":false,"is_used_pagi_thumb":false,"is_auto_height":0,"icon":"nextEl":"","prevEl":"","config_slider":"slidesPerView":4,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"config_slider_thumb":<>,"style_thumb":<>,"style_thumb_item":<>,"style_thumb_item_active":<>,"class_thumb_item":"","style_pagi":"style":<>,"style_hover":<>,"style_container":<>,"style_item":"style":"background-color":"#fff","style_hover":<>,"style_nav":"style":"next":<>,"prev":<>,"style_hover":"next":<>,"prev":<>,"language":"vn":"label_sort":"Sắp xếp","option_default_sort":"Mặc định","label_change_limit":"Hiển thị","option_default_change_limit":"Mặc định","empty_data":"Không có thông tin cho loại dữ liệu này","type_pagi":"","responsive":"1024":<>,"768px":<>,"640px":"icon":"nextEl":"","prevEl":"","style_thumb":<>,"style_thumb_item":<>,"style_nav":"style":"next":<>,"prev":<>,"style_hover":"next":<>,"prev":<>,"config_slider_thumb":<>,"style_item":"style":"background-color":"#fff","style_hover":<>,"style_pagi":"style":<>,"style_hover":<>,"style_container":<>,"config_slider":"slidesPerView":2,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"480px":"icon":"nextEl":"","prevEl":"","style_thumb":<>,"style_thumb_item":<>,"style_nav":"style":"next":<>,"prev":<>,"style_hover":"next":<>,"prev":<>,"config_slider_thumb":<>,"style_item":"style":"background-color":"#fff","style_hover":<>,"style_pagi":"style":<>,"style_hover":<>,"style_container":<>,"config_slider":"slidesPerView":1,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"375px":<>,"320px":<>,"auto_calc_height_item":1,"parent_widget_id":2155641,"parent_widget_type":40,"content_type":5,"content_setting":"api_unique":"","query":<>,"order":<>,"limit":4,"content_field":"content","content_data":<"id":503818,"name":"“Ngày hội Đại liên kết toàn dân tộc” ở khu phố 3, phường bình yên năm 2018","desc":"Nhân đáng nhớ 88 năm Ngày thành lậpMặt trận dân tộc bản địa thống nhất việt nam (18/11/1930 - 18/11/2018), ngày11/11/2018, Ban công tác làm việc Mặt trận thành phố 3, phường an ninh đã tổ chức “Ngàyhội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở quần thể dân cư. Tham gia có các đồng chí: è Thị Hồng – QUV–Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thúy hoàn – Phó chủ tịchHĐND phường; Văn Ngọc Tiến – Phó chủ tịch UBND phường bình yên và quần chúng. # khuphố. ","content":"Nhân đáng nhớ 88 năm Ngày thành lậpMặt trận dân tộc thống nhất việt nam (18/11/1930 - 18/11/2018), ngày11/11/2018, Ban công tác làm việc Mặt trận thành phố 3, phường an toàn đã tổ chức triển khai “Ngàyhội Đại liên kết toàn dân tộc” ở khu vực dân cư. Tham dự có những đồng chí: trằn Thị Hồng – QUV–Bí thư Đảng ủy – quản trị HĐND phường; Nguyễn Thúy hoàn – Phó chủ tịchHĐND phường; Văn Ngọc Tiến – Phó chủ tịch UBND phường an toàn và quần chúng khuphố. Ngàyhội mở đầu với những tiết mục văn nghệ, thể dục dưỡng sinh sôi nổi, đồng thờiBan công tác làm việc Mặt trận - Ban vận động khu phố ôn lại truyền thống quang vinh 88 nămqua của phương diện trận dân tộc thống tuyệt nhất Việt Nam, đánh giá hiệu quả thực hiện cuộcvận đụng "Toàn dân câu kết xây dựng cuộc sống văn hoá ở khu dân cư"trong năm 2018, tiến hành phương hướng thực hiện năm 2019, phát rượu cồn thi đuavà đăng ký thương hiệu thi đua năm 2019. ","image_url":"https://www.daichiensk.com/datafiles/33337/upload/images/159.jpg","image_thumb_url":"https://www.daichiensk.com/datafiles/33337/upload/thumb_images/159.jpg","tags":"","count_view":"171","seo_name":"ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-khu-pho-3-phuong-binh-an-nam-2018","date_update":"1632706800","date_created_format":"1632707557","meta_title":"","meta_desc":"","meta_keyword":"","option":"2":"Tin nổi bật","qr_code":"https://www.daichiensk.com/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-khu-pho-3-phuong-binh-an-nam-2018">,"name":"","content":<>,"class_name":"","style":"left":"20px","width":"calc(100% - 130px)","height":"auto","top":"20px","background-color":"","background-image":"","background-position-x":"","background-position-y":"","background-size":"","display":"inline-block","vertical-align":"middle","transition":"all 300ms linear","style_hover":,"style_overlay":,"style_hover_overlay":,"setting":"static":1,"connect_database":0,"allow_edit_content":0,"allow_display":1,"allow_coppy":1,"allow_delete":1,"full_width":0,"height_100vh":0,"allow_trigger_hover":0,"apply_condition_page":0,"is_locked":0,"is_blocked":0,"reziable_keep_height":1,"reziable_keep_width":1,"reziable_keep_top":1,"reziable_keep_left":1,"position_fix":0,"position_unit":"px","size_unit":"px","render_template":0,"update_data":0,"event":"click":<>,"hover":<>,"changed":<>,"loaded":<>,"animation":<>,"link":"type":"","href":"","target":"","parent_group_id":0,"webkit_mask":"","ratio":false,"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"style_custom":<>,"setting_custom":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_list_even":<>,"responsive":"1024px":<>,"768px":<>,"640px":"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_custom":<>,"setting_list_even":<>,"style_custom":<>,"style_custom_hover":<>,"480px":"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_custom":<>,"setting_list_even":<>,"style_custom":<>,"style_custom_hover":<>,"375px":<>,"320px":<>,"style_custom_hover":<>,"file":"slider.tpl","class":"w30s-widget w30s-widget-slider w30s-widget-2155645 w30s-widget-unique-2155645","style_class":".w30s-widget-2155645","type_config_slider":"config_slider":"slidesPerView":4,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"config_slider_thumb":<>,"is_used_thumb":false,"is_used_pagi":false,"is_used_nav":true,"is_used_nav_thumb":false,"is_used_pagi_thumb":false,"auto_calc_height_item":1,"icon":"nextEl":"","prevEl":"","responsive":"1024":<>,"768px":<>,"640px":"icon":"nextEl":"","prevEl":"","config_slider_thumb":<>,"config_slider":"slidesPerView":2,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"480px":"icon":"nextEl":"","prevEl":"","config_slider_thumb":<>,"config_slider":"slidesPerView":1,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"375px":<>,"320px":<>,"class_pagination":"d-none","class_nav":"","class_thumb":"d-none","widgets":<"id":2155646,"unique":2155646,"tag_name":"div","type":1,"type_config":"origin_width":0,"origin_height":0,"is_img":0,"alt":"","parent_widget_id":2155645,"parent_widget_type":95,"content_type":900,"content_setting":"has_get_child":0,"limit_child":null,"has_get_cate_child":0,"limit_cate_child":null,"content_field":"image_url","content_data":<>,"name":"","content":"content":"","class_name":"","style":"background-repeat":"no-repeat","background-position":"50% 50%","background-size":"cover","width":"40px","height":"40px","top":"0px","left":"0px","display":"inline-block","vertical-align":"middle","style_hover":,"style_overlay":,"style_hover_overlay":,"setting":"static":1,"connect_database":0,"allow_edit_content":0,"allow_display":1,"allow_coppy":1,"allow_delete":1,"full_width":0,"height_100vh":0,"allow_trigger_hover":0,"apply_condition_page":0,"is_locked":0,"is_blocked":0,"reziable_keep_height":1,"reziable_keep_width":1,"reziable_keep_top":0,"reziable_keep_left":0,"position_fix":0,"position_unit":"px","size_unit":"px","render_template":0,"update_data":0,"event":"click":<>,"hover":<>,"changed":<>,"loaded":<>,"animation":<>,"link":"type":"","href":"","target":"","parent_group_id":0,"webkit_mask":"","ratio":false,"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"style_custom":<>,"setting_custom":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_list_even":<>,"responsive":"1024px":<>,"768px":<>,"640px":<>,"480px":<>,"375px":<>,"320px":<>,"style_custom_hover":<>,"allow_change_type":false,"file":"image.tpl","class":"w30s-widget w30s-widget-image w30s-widget-2155646 w30s-widget-unique-2155646","style_class":".w30s-widget-2155646","widgets":<>,"id":2155647,"unique":2155647,"tag_name":"h4","type":10,"type_config":,"parent_widget_id":2155645,"parent_widget_type":95,"content_type":900,"content_setting":"has_get_child":0,"limit_child":null,"has_get_cate_child":0,"limit_cate_child":null,"content_field":"name","content_data":<>,"name":"","content":"name":"","class_name":"","style":"height":"17px","width":"calc(100% - 40px)","color":"#424242","font-size":"13px","top":"0px","left":"0px","display":"inline-block","vertical-align":"middle","padding":"0px 0px 0px 15px","-webkit-line-clamp":"1","-webkit-box-orient":"vertical","font-weight":"700","font-family":"RobotoCondensed","line-height":"18px","style_hover":,"style_overlay":,"style_hover_overlay":,"setting":"static":1,"connect_database":0,"allow_edit_content":0,"allow_display":1,"allow_coppy":1,"allow_delete":1,"full_width":0,"height_100vh":0,"allow_trigger_hover":0,"apply_condition_page":0,"is_locked":0,"is_blocked":0,"reziable_keep_height":1,"reziable_keep_width":1,"reziable_keep_top":1,"reziable_keep_left":1,"position_fix":0,"position_unit":"px","size_unit":"px","render_template":0,"update_data":0,"event":"click":<>,"hover":<>,"changed":<>,"loaded":<>,"animation":<>,"link":"type":"page","href":"page-detail","target":"_self","page_type":7,"parent_group_id":0,"webkit_mask":"","ratio":false,"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"style_custom":<>,"setting_custom":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_list_even":<>,"responsive":"1024px":<>,"768px":<>,"640px":<>,"480px":<>,"375px":<>,"320px":<>,"style_custom_hover":<>,"file":"title.tpl","class":"w30s-widget w30s-widget-title w30s-widget-2155647 w30s-widget-unique-2155647","style_class":"h4.w30s-widget-2155647","widgets":<>>
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk | iwin - Game đánh bài online