Composer Là Gì

Composer là gì?

Composer là một công cố kỉnh dùng để quản lý các Package trong project. Nó cho phép khai báo, install, update tuyệt remove một hoặc các package vào project của bạn.

Bạn đang xem: Composer là gì

Cơ chế hoạt động vui chơi của Composer cũng chưa hẳn là mới, chúng ta đã bắt gặp concept này sinh hoạt NPM của NodeJs tuyệt Bundle của Ruby language.

Dependency management

Composer không làm chủ các Packgage giống như yum trong Centos hay apt trong Ubuntu. Nó cai quản các Packages theo từng Project cụ thể và không cung cấp phạm vi cài đặt global. Tất cả các Package số đông được thiết lập vào thư mục vendor của project , bạn có thể xóa bất kỳ Package nào của project thông qua Composer

những lệnh cơ bạn dạng trong Composer

Để áp dụng Composer chúng ta phải thiết lập nó trên thiết bị của mình. Có thể cài độc lập bằng cách tải file trên trang chủ của Composer về và download như thông thường. Bên canh đó cũng đều có một những khác là bạn có thể sử dụng Laragon vị trong Laragon đã nhập vào sẵn Composer rồi

Để bình chọn composer đang được download trên máy của chúng ta hay chưa, các bạn chạy lệnh sau

composer

*

Sau khi thiết đặt thành công các bạn có thể bắt đầu tò mò những câu lệnh cơ bản trong Laragon bên dưới đây

Composer Init

Đây là lệnh khởi chế tác composer mang lại project của bạn, lúc chạy lệnh này nó đã hỏi các bạn nhập một số optionsnhư sau

--name: tên của package.

--description: diễn đạt về package.

--author: tên tác giả

--type: vẻ bên ngoài của Package.

--homepage: liên kết home page của Package

--require: Package với version bắt buộc

--require-dev: Package giành riêng cho môi ngôi trường dev

--repository: links package thẳng từ Github repository

Composer install

Lệnh này đang đọc tất cả các package config trong file composer,json với cài chúng vào thư mục vender

composer install chúng ta thường sử dụng lệnh này mang đến lần đầu init project hoặc khi bao gồm package bắt đầu được insert vào file composer.json

Composer update

Để update lên version mới nhất của các package đã `install` trong vendor bọn họ sẽ thực hiện lệnh

composer updateTất cả phần nhiều package vào project được update lên version mới sẽ được lưu lại vào trong tệp tin composer.lock. Sau đây cài lại project nó đã lấy phiên bản mới nhất này

Trường hợp không thích update toàn bộ các package của project bạn cũng có thể chỉ định package name phải update

php composer.phar update vendor/package1 vendor/package2Bạn cũng rất có thể sử dụng cú pháp tiếp sau đây để update theo thứ tự từng package trong folder vendor

php composer.phar update "vendor/*"Để rollback lại về version tốt hơn cho 1 package họ sử dụng command này

php composer.phar update --with vendor/package:2.0.1The custom constraint has to lớn be a subset of the existing constraint you have, và this feature is only available for your root package dependencies.

If you only want khổng lồ update the package(s) for which you provide custom constraints using --with, you can skip --with and just use constraints with the partial update syntax:

php composer.phar update vendor/package:2.0.1 vendor/package2:3.0.*--prefer-source: Install packages from source when available.

--prefer-dist: Install packages from dist when available.

--dry-run: Simulate the command without actually doing anything.

--dev: Install packages listed in require-dev (this is the default behavior).

--no-dev: Skip installing packages listed in require-dev. The autoloader generation skips the autoload-dev rules.

--no-install: Does not run the install step after updating the composer.lock file.

--lock: Only updates the lock tệp tin hash to lớn suppress warning about the lock tệp tin being out of date.

--with: Temporary version constraint to add, e.g. Foo/bar:1.0.0 or foo/bar=1.0.0

--no-autoloader: Skips autoloader generation.

--no-scripts: Skips execution of scripts defined in composer.json.

--no-progress: Removes the progress display that can mess with some terminals or scripts which don"t handle backspace characters.

--with-dependencies (-w): Update also dependencies of packages in the argument list, except those which are root requirements.

--with-all-dependencies (-W): Update also dependencies of packages in the argument list, including those which are root requirements.

--optimize-autoloader (-o): Convert PSR-0/4 autoloading to lớn classmap to get a faster autoloader. This is recommended especially for production, but can take a bit of time to run, so it is currently not done by default.

--classmap-authoritative (-a): Autoload classes from the classmap only. Implicitly enables --optimize-autoloader.

--apcu-autoloader: Use APCu to cache found/not-found classes.

--apcu-autoloader-prefix: Use a custom prefix for the APCu autoloader cache. Implicitly enables --apcu-autoloader.

--ignore-platform-reqs: ignore all platform requirements (php, hhvm, lib-* and ext-*) và force the installation even if the local machine does not fulfill these. See also the platform config option.

--ignore-platform-req: ignore a specific platform requirement(php, hhvm, lib-* và ext-*) & force the installation even if the local machine does not fulfill it.

--prefer-stable: Prefer stable versions of dependencies.

--prefer-lowest: Prefer lowest versions of dependencies. Useful for testing minimal versions of requirements, generally used with --prefer-stable.

--interactive: Interactive interface with autocompletion lớn select the packages to update.

--root-reqs: Restricts the update lớn your first degree dependencies.

Composer require

Khi bạn muốn install một package new cho project của mình, các bạn sẽ sử dụng command sau

php composer.phar require packageName

Đây là các options lúc install package

--dev: địa chỉ packages to lớn require-dev.

--dry-run: Simulate the command without actually doing anything.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Sms Banking Vcb, Đăng Ký Sms Banking Của Vietcombank Như Thế Nào

--prefer-source: Install packages from source when available.

--prefer-dist: Install packages from dist when available.

--no-progress: Removes the progress display that can mess with some terminals or scripts which don"t handle backspace characters.

--no-update: Disables the automatic update of the dependencies (implies --no-install).

--no-install: Does not run the install step after updating the composer.lock file.

--no-scripts: Skips execution of scripts defined in composer.json

--update-no-dev: Run the dependency update with the --no-dev option.

--update-with-dependencies (-w): Also update dependencies of the newly required packages, except those that are root requirements.

--update-with-all-dependencies (-W): Also update dependencies of the newly required packages, including those that are root requirements.

--ignore-platform-reqs: ignore all platform requirements (php, hhvm, lib-* & ext-*) and force the installation even if the local machine does not fulfill these. See also the platform config option.

--ignore-platform-req: ignore a specific platform requirement(php, hhvm, lib-* và ext-*) & force the installation even if the local machine does not fulfill it.

--prefer-stable: Prefer stable versions of dependencies.

--prefer-lowest: Prefer lowest versions of dependencies. Useful for testing minimal versions of requirements, generally used with --prefer-stable.

--sort-packages: Keep packages sorted in composer.json.

--optimize-autoloader (-o): Convert PSR-0/4 autoloading khổng lồ classmap to lớn get a faster autoloader. This is recommended especially for production, but can take a bit of time khổng lồ run, so it is currently not done by default.

--classmap-authoritative (-a): Autoload classes from the classmap only. Implicitly enables --optimize-autoloader.

--apcu-autoloader: Use APCu khổng lồ cache found/not-found classes.

--apcu-autoloader-prefix: Use a custom prefix for the APCu autoloader cache. Implicitly enables --apcu-autoloader.

Composer remove

Để xóa package khỏi project ta áp dụng command sau:

php composer.phar remove vendor/package vendor/package2Sau lúc xóa nó cũng xóa package name ở trong composer.lock file

Options:

--dev: Remove packages from require-dev.

--dry-run: Simulate the command without actually doing anything.

--no-progress: Removes the progress display that can mess with some terminals or scripts which don"t handle backspace characters.

--no-update: Disables the automatic update of the dependencies (implies --no-install).

--no-install: Does not run the install step after updating the composer.lock file.

--no-scripts: Skips execution of scripts defined in composer.json.

--update-no-dev: Run the dependency update with the --no-dev option.

--update-with-dependencies (-w): Also update dependencies of the removed packages. (Deprecrated, is now mặc định behavior)

--update-with-all-dependencies (-W): Allows all inherited dependencies lớn be updated, including those that are root requirements.

--ignore-platform-reqs: ignore all platform requirements (php, hhvm, lib-* & ext-*) and force the installation even if the local machine does not fulfill these. See also the platform config option.

--ignore-platform-req: ignore a specific platform requirement(php, hhvm, lib-* and ext-*) and force the installation even if the local machine does not fulfill it.

--optimize-autoloader (-o): Convert PSR-0/4 autoloading lớn classmap to get a faster autoloader. This is recommended especially for production, but can take a bit of time lớn run so it is currently not done by default.

--classmap-authoritative (-a): Autoload classes from the classmap only. Implicitly enables --optimize-autoloader.

--apcu-autoloader: Use APCu to lớn cache found/not-found classes.

--apcu-autoloader-prefix: Use a custom prefix for the APCu autoloader cache. Implicitly enables --apcu-autoloader

Composer dump-autoload

Nếu bạn phải update autoloader cho một class bắt đầu trong classmap package bạn cũng có thể xử dụng

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/