Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Là

Câu hỏi: các chất thâm nhập phản ứng tráng gương là:

Lời giải:

- Phản ứng tráng gương là phản ứng của những chất hữu cơ với hợp chất vô cơ. Đặc điểm cơ bản của những chất tham gia phản ứng tráng gương những chất chứa gốc -CHO

Các chất gia nhập phản ứng tráng gương là:

+ Anđehit

+ Este

+Glucozơ fructozơ cùng saccaroz

+ Gốc ankin–1

Cùng Top lời giải tra cứu hiểu bỏ ra tiết về các phản ứng xảy ra nhé:

1.Chất gia nhập phản ứng tráng gươnglà anđehit

- Amoniac NH3tạo với Ag+(trong AgNO3) phức chất rã bạc amoniac. Anđehit khử được Ag+trong phức bạc amoniac tạo thành Ag kim loại.

Bạn đang xem: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

a) Phương trình tổng quát đến anđehit nói chung:

R–(CH=O)n+ 2nOH (t°) → R–(COONH4)n+ 2nAg ↓ + 3nNH3+ nH2O

b) Đối với anđehit đơn chức:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

c) Đối với anđehit fomic:

- Đây là trường hợp đặc biệt của anđehit vày nó gồm 2 nhóm –CH=O nênphản ứng tráng gương của anđehit fomicsẽ xảy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Sau đó HCOONH4tiếp tục phản ứng với AgNO3/NH3 giống như este:

HCOONH4+ 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Tổng hợp 2 giai đoạn ta sẽ có phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3+ 4Ag ↓ + 6NH3+ 2H2O

- Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng sử dụng để nhận biết các anđehit.

*
những chất thâm nhập phản ứng tráng gương" width="639">

2.Chất thâm nhập phản ứng tráng gươnglà este

- Chỉ những este của axit fomic gồm công thức bình thường là HCOOR mới đến phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3.

– Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

– Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 2NH3+ H2O

Hay

HCOOH + 2OH → CO2+ 2Ag ↓ + 3NH3+ 2H2O

3. Chất thâm nhập phản ứng tráng gươnglà glucozơ fructozơ với saccarozơ

- Phức bạc amoniac lão hóa glucozơ tạo bạc gluconat và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy không có nhóm –CH=O nhưng vẫn tất cả phản ứng tráng bạc. Vày khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng:

Fructozơ(OH–)⇔ Glucozơ

- Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Mặc dù nhiên, lúc đun lạnh trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch có tính khử gồm glucozơ với fructozơ.

C12H22O11 (saccarozơ)+ H2O → C6H12O6 (glucozơ)+ C6H12O6 (fructozơ)

Sau đó, glucozơ sẽ thâm nhập phản ứng tráng gương.

4. Phản ứng của ankin–1 với AgNO3/NH3

- Ankin–1 cũng bao gồm phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3tạo ra kết tủa màu xoàn nhạt, sau chuyển sang màu xám. Mặc dù nhiên, đây chỉ là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion kim loại. Nguyên tử H vào ankin–1 này chứa liên kết ba ( ≡ ) linh động.

Ví dụ:

- Axetilen (C2H2) phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3:

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓(màu đá quý nhạt)+ 4NH3+ 2H2O

- Đây cũng là phản ứng để nhận biết những ankin gồm liên kết cha ở đầu mạch.

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓(màu xoàn nhạt)+ 2NH3+ H2O

Phương pháp giải bài xích tập phản ứng tráng gương

Phản ứng:

R(CHO)a+ aAg2O→ R(COOH)a+ 2aAg

– Dựa vào tỷ lệ số mol andehit với Ag

+ Nếu nAg/nA= 2 => Andehit A là andehit đơn chức.

+ Nếu nAg/nA= 4 => Andehit A là HCHO hoặc andehit nhì chức R(CHO)2

+ Hỗn hợp 2 andehit đơn chức mang đến phản ứng tráng gương nAg/nA> 2 => tất cả một chất là HCHO .

+ Hỗn hợp 2 andehit mạch thẳng (khác HCHO ) đến phản ứng tráng gương với: 2 tất cả một andehit đơn chức và một andehit đa chức.

Xem thêm: Đọc Truyện Sắc Hiệp Có Lượt Đọc Nhiều Nhất, Sắc Hiệp Viện

Dựa và phản ứng tráng gương:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) đến 2mol Ag

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag với %O = 53,33%

Chú ý lúc giải bài xích tập về phản ứng tráng gương của anđehit:

– Phản ứng tổng quát mắng ở bên trên áp dụng với anđehit không có nối tía nằm đầu mạch. Nếu bao gồm nối bố nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị núm thế bằng Ag.

– những đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

+ Nếu nAg= 2nanđehitthì anđehit thuộc loại đơn chức cùng không phải HCHO.

+ Nếu nAg= 4nanđehitthì anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó bao gồm HCHO.

+ Số nhóm đến = nAg/2nanđehit(nếu trong hỗn hợp không có HCHO).

– Tất cả những chất trong cấu tạo gồm chứa team chức -CHO đều tất cả thể gia nhập vào phản ứng tráng bạc. Bởi vì đó trong chương trình hóa học phổ thông, không tính anđehit các hợp chất sau cũng tất cả khả năng tham gia phản ứng này gồm:

+ HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ.

+ những tạp chức bao gồm chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

Bài tập vận dụng

Bài 1:Cho 11,6 gam andehit đơn no A tất cả số cacbon lớn hơn 1 phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3dư, toàn bộ lượng Ag sinh ra bỏ vào dd HNO3đặc nóng sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8gam. Tìm kiếm CTCT của A.

Lời giải

- Gọi công thức của andehit no đơn chức là: RCHO

Phương trình phản ứng:

R-CH=O + 2AgNO3+ H2O + 3NH3→ R-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

Gọi số mol của A là x => nAg= 2x

Ag + 2HNO3→ AgNO3+ NO2+ H2O

mdd tăng= mAg– mNO2= 2x * 108 – 2x * 46 = 124x = 24,8 => x = 0,2 mol;

=> Mandehit= 11,6/0,2 = 58 => R = 29

Vậy công thức phân tử của andehit là: C2H5CHO

Bài 2:Cho 10,2g hỗn hợp X gồm anđehit axetic cùng anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3trong ammoniac dư, thấy bao gồm 43,2g bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

a) CH3CHO + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O→ CH3COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

C2H5CHO + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O→ C2H5COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

b) Gọi x, y lần lượt là số mol anđehit axetic, anđehit propioic.

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/